Støtte til effektiv og bærekraftig høsting av raudåte – havets rubin

Calanus AS har fått støtte fra Utenriksdepartementet tilskuddsordning for Nordområdene – Arktis 2030. Denne støtten brukt til utviklingsaktiviteter for bærekraftig industriell høsting av raudåte, som er råstoffet til Calanus® Oil.

Raudåte er omtalt som havets rubin og er ettertraktet for sine mange helseeffekter og kan blant annet brukes som kosttilskudd og fôr. Raudåta er veldig liten og kan være utfordrende å høste, derfor blir høstemetoden til Calanus AS ansett som en liten revolusjon og mer bærekraftig enn alternativene, skriver Regjeringen i en artikkel på sine nettsider.

Calanus AS fikk med midlene fra Utenriksdepartementet mulighet å tilegne seg ny kunnskap, metodikk og tekniske løsninger innenfor deteksjon, bifangst, redskapsutvikling og håndtering av raudåte. Målet var at høstingen skulle bli enda mer effektiv og bidra til enda bedre bevaring av råvaren før videreforedling.

Les mer på https://www.regjeringen.no/no/tema/nordomradene/havets_rubin/id2585217/

Les mer om Calanus: https://www.calanus.no/

Les mer om Calanus® Oil: https://www.calanus.no/no/research-and-development/calanus-oil

Calanus Helse AS er et heleid datterselskap av Calanus AS og er landsdekkende leverandør av kosttilskuddet Calanus Oil.

Oljen er produsert av råstoff som er høstet utenfor kysten av Nord-Norge, og oljen fra hoppekrepsen Calanus finmarchicus er en ny generasjon marin olje som skiller seg klart fra fiskeolje og krillolje ved at den tas meget effektivt opp i kroppen i sin naturlige form.

Selskapet er lokalisert på Sortland med administrasjon, kundesenter og pakkeavdeling. Vi har en tett tilknytning til morselskapet Calanus AS, med blant annet felles FOU-avdeling.
I tillegg har Calanus Helse AS et eget dyktig fagteam bestående av lege, farmasøyt og marinbiolog.