Stabil drift i første kvartal

Avinor hadde en omsetning på 2,5 milliarder kroner og et resultat etter skatt på minus 36 millioner kroner i årets første kvartal.

– Årets første måneder har vært preget av sikker og stabil drift, og et resultat på nivå med første kvartal tidligere år. Norge er avhengig av et velfungerende luftfartssystem, og vi er fornøyde med å levere den tjenesten samfunnet forventer av oss, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Tradisjonelt er første kvartal svakt for Avinor, med lavere trafikk og vinterdrift på våre lufthavner. Konsernet oppnådde et resultat etter skatt på minus 36 millioner kroner sammenliknet med minus 45 millioner kroner for tilsvarende periode i 2017. Driftsinntektene utgjorde 2 509 millioner kroner, en svak nedgang sammenliknet med tilsvarende periode i 2017 (2 644). Inntektsreduksjonen skyldes i hovedsak at det i 2017 var ett stort omfang av viderefakturerte innredningsarbeider i forbindelse med ferdigstillelsen av utvidet terminal ved Oslo lufthavn.

Flytrafikken i perioden 01.01 – 31.03.2018 målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner økte med 1 prosent sammenlignet med første kvartal 2017.

Siste 12 måneder utgjorde gjennomsnittlig regularitet (andel planlagte flygninger som faktisk blir gjennomført) 98 prosent og gjennomsnittlig punktlighet (andel av flyene som gikk i rute eller var mindre enn 15 minutter forsinket) 84 prosent.

Last ned kvartalsrapporten her: 

https://avinor.no/konsern/om-oss/rapporter/rapporter

———————————————————————

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.