Planer for ny lufthavn presenteres for bystyret i Bodø 8. februar

Avinor, Forsvarsbygg og Bodø kommune inngår avtaler knyttet til ny lufthavn i Bodø.

Torsdag skal bystyret i Bodø behandle samarbeidsavtale, masterplan og forskutteringsavtale i forbindelse med ny lufthavn. Dette er viktige milepæler for å sikre god fremdrift i planleggingsarbeidet for en ny lufthavn.

Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen og Forsvarsbyggs direktør Thorbjørn Thoresen vil være tilstede i bystyret, hvor Avinor vil holde en presentasjon om masterplanen for den nye lufthavnen.

– Jeg ser fram til at bystyret skal gjøre den endelige behandlingen av disse sakene, som er viktige steg på veien mot ny flyplass, sier ordfører Ida Pinnerød.

Samarbeidsavtale mellom partene
Det har vært et godt samarbeid mellom partene over lang tid om prosjektet «Ny by, ny flyplass» i Bodø. Avtalen som behandles torsdag formaliserer samarbeidet mellom kommunen, Forsvarsbygg og Avinor for å sikre at oppdragene svares ut på best mulig måte.

– Formålet med avtalen er å tilrettelegge for by- og eiendomsutvikling på vesentlige deler av de eiendomsarealene som i dag benyttes til militær og sivil lufthavn i Bodø ved å flytte lufthavnen. Det har vært svært viktig for oss å komme frem til en slik avtale, som sikrer langsiktig god planlegging og en god gjennomføringsplan, sier direktør i Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen og konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen og støttes i det utsagnet av ordfører Ida Pinnerød.

– Avtalen er tuftet på et felles mål om at utviklingen av ny lufthavn i Bodø skal bidra til høyest mulig verdiskaping for samfunnet, sier ordføreren.

Forskutteringsavtale
Bystyret skal også behandle en forskutteringsavtale med Avinor knyttet til den første fasen av prosjektet.

– Vi er fornøyd med at vi raskt og effektivt har fått på plass en slik avtale. Den gir forutsigbarhet og viser Bodø kommunes engasjement og gir gode økonomiske rammer for det arbeidet vi skal utføre i denne første fasen av prosjektet, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Kostnadene for skisse- og forprosjektfasen som omfattes av denne avtalen fordeler seg på elementer som prosjektering, teknisk rådgivning, flyplasstekniske utredninger, grunnundersøkelser, kartlegging av kulturminner, samt utgravingsarbeid og annen prosjektering og administrasjon. De samlede kostnadene for skisse- og forprosjektfasen er foreløpig anslått til totalt kr 90 millioner (2016-kroner).

Alle de aktuelle sakene er behandlet av Formannskapet i Bodø kommune og har enstemmig positiv innstilling til bystyret, som altså behandler sakene under sitt møte torsdag 8. februar.

Masterplan
Avinor skal presentere masterplanen for ny lufthavn Bodø. I korte trekk består den av en arealplan som viser hvordan vi kan få en god planløsning for ny lufthavn, samt ivareta et utviklingsbehov i et 50-årsperspektiv.

– Vi er svært glade for at vi får anledning til å presentere masterplanen i Bodø bystyre 8. februar og vil legge opp til en presentasjon og spørsmålsrunde for bystyrets medlemmer. Masterplanen er et verktøy for skisseprosjektet som nå starter opp og vil danne grunnlag for arbeidet videre i prosjektet, sier konserndirektør i Avinor, Stine Ramstad Westby.

Ilustrasjoner fra masterplanen vises på bystyremøtet og legges også ut på Facebook siden «ny lufthavn Bodø» i  morgen. 

_________
Praktisk informasjon om deltakelse fra media under bystyremøtet kan rettes til Bodø kommune ved
Aleksander Ramberg, kommunikasjonsrådgiver, 957 79 546

Kontaktperson i Forsvarbygg: 
Trond Eliassen, seksjonssjef salg og eiendomsutvikling, 918 19 323.

Kontaktperson Avinor: 
Gurli Høeg Ulverud, kommunikasjonssjef, 40213811

———————————————————————

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.