Luftfart avgjørende for veksten i nordnorsk turisme

Reiselivsnæringens utvikling er robust for utviklingen i økonomien som helhet. Inntektene kommer fra nordmenn og utlendinger på ferie, forretningsreisende og lokalbefolkning. Disse fire ulike hovedmarkedene vil dels reagere motsatt av hverandre i ulike økonomiske situasjoner. Svak (sterk) utvikling i nasjonale forretnings- og lokalmarkeder motsvares av sterk (svak) utvikling i internasjonale turistmarkeder.

Beregninger tilsier en realvekst i reiselivsrelatert forbruk på mellom omtrent 45 prosent i det svakeste scenarioet og 65 prosent i det sterkeste scenarioet.

Konklusjonen er tydelig: Luftfartstilgjengelighet er svært viktig for nordnorsk reiseliv, særlig for utviklingen av helårsturisme.

– Avinor har hatt en offensiv nordområdestrategi i mange år, og kapasitetsøkende tiltak, utbygginger og utbedringer en rekke steder er ment å møte den stadig økende turisttrafikken, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Aktuelle prosjekter er utbygging i Tromsø, bygging av ny lufthavn i Bodø, vurdering av ny lufthavnstruktur i Lofoten, Ofoten og Vesterålen, vurdering av ny lufthavn i Hammerfest, samt etterhvert ny lufthavn på Helgeland.

Nord-Norge øker mer enn resten av landet og videre vekst avhenger av flytilgjengelighet
Reiselivsnæringen i nord står for 8 milliarder i verdiskapning og har 16 000 ansatte (2015-tall).
For å få til vekst i spesielt vintersesongen er god tilgjengelighet ved bruk av fly helt nødvendig. Vinterturister er på kortere reiser sammenlignet med turister som besøker Norge om sommeren, og har derfor behov for å fly effektivt til turistopplevelsene.

Antall utenlandske gjestedøgn på vinteren er tredoblet fra 2009-2016. Vinterturismen har økt vesentlig med en årlig økning på 20% i samme periode. Nord-Norge øker mer enn i resten av landet – og har en økt verdiskapning på 8% mot 4% i resten av landet.

Denne økte veksttakten i nord innebærer en merverdiskaping på 195 millioner i 2015 i forhold til veksttakten i resten av Norge. Nordlysturisme er den viktigste grunnen til oppgangen, og Tromsø er helt i tet. Dette skyldes i stor grad at Tromsø både har mange nordlysobservasjoner og god tilgjengelighet til alternative opplevelser og reisemål.

Avinors nordområdestrategi er i ferd med å bli revidert, og vil bli publisert og presentert i 2018.

———————————————————————

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.