Endringer i Avinors prosjektledelse for ny lufthavn Bodø

Helge Albertsen, i dag direktør i BE Varme, blir ny prosjektdirektør i Avinor for ny lufthavn Bodø. Albertsen har bred erfaring fra prosjektledelse og -styring fra flere store prosjekter i Statoil. Han har meget god erfaring med HMS- og kvalitetsarbeid og risikostyring. Han er utdannet sivilingeniør ved NTNU, og kommer fra og er bosatt i Bodø.

Albertsen starter i jobben i løpet av vinteren. I første omgang skal han konkret lede arbeidet med skisse- og forprosjektet.

-Vi gleder oss til å få Helge på laget og er overbevist om at han med sine kvalifikasjoner vil lede dette prosjektet på en utmerket måte, sier konserndirektør i Avinor, Stine Ramstad Westby.

Dette er et meget viktig prosjekt for Bodø da det skal tilrettelegges for by- og eiendomsutvikling på vesentlige deler av de eiendomsarealene som i dag benyttes til militær og sivil lufthavn i Bodø gjennom å flytte lufthavnen.

-Det er med stor respekt og ydmykhet for den jobben som allerede er gjort, at jeg trer inn i det arbeidet som skal videreføre dette spennende prosjektet, sier Helge Albertsen.

Avinor tilsetter Inger-Hilde Tobiassen som lufthavnsjef for «nye Bodø lufthavn»

Frem til i dag har Tobiassen ivaretatt både dagens lufthavn og ny lufthavn i sin stilling som lufthavnsjef i Bodø. Det er svært mange koordineringsoppgaver dagens lufthavnsjef ivaretar for prosjektet, Avinor har derfor funnet det riktig å gi Tobiassen en prosjektstilling i inntil to år. Dette for å styrke den viktige oppstarten og sikre gode forretningsmessige løsninger og samhandling både internt og eksternt. Tobiassen får ansvar for delprosjektet «Overordnete premisserog eksterne relasjoner».

Avinor vil utlyse vikariatet som lufthavnsjef Bodø på ordinær måte, i første omgang internt. Tobiassen starter i sin nye rolle 1. januar 2018.

– Jeg gleder meg til å kunne bruke enda mer tid på dette spennende prosjektet og få jobbe mer sammen med våre samarbeidspartnere om en fremtidsrettet og innovativ lufthavn, sier Inger-Hilde Tobiassen.

– Inger-Hilde Tobiassen vil jobbe tett med vår nye prosjektdirektør, og disse vil sammen utgjøre et godt team for en ny lufthavn i Bodø, avslutter Westby.

Kort om prosjektet
Samferdselsdepartementet ga i september 2017 Avinor i oppdrag å fortsette arbeidet med å planlegge flyttingen av lufthavna i Bodø, med sikte på å fremme en konsesjonssøknad.Den nye lufthavnen skal etter planen stå klar mellom 2024-2026.

For spørsmål- kontakt:

Stine Ramstad Westby: 95966268

Helge Albertsen: 48047613

Inger-Hilde Tobiassen: 95757008

———————————————————————

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.