Derfor er det forsvarlig å høste raudåte

Noen lurer på om det er forsvarlig å høste raudåte og vi har fått spørsmål om vi tar maten fra fisken. Det trenger man ikke bekymre seg for.

Raudåta er den største fornybare ressursen vi har. På våren og forsommeren vokser det til mer enn 200 millioner tonn raudåte i Norskehavet. Dette tilsvarer mer enn 20 ganger den samlede vekta av alle fiskeslag, sjøfugl og sjøpattedyr i samme område. Fisk, fugl og sjøpattedyr livnærer seg kun på en liten del av dette. Faktisk så er det slik at mesteparten dør og faller til havbunnen. Vi høster foreløpig mindre enn en tusendedels promille av den årlige tilveksten, så vi trenger ikke bekymre oss for at fisk, fugl eller sjøpattedyr skal sulte.

Både sentrale myndigheter, rådgivende faginstitusjoner, forskningsmiljøer og industri er av den oppfatning at raudåte kan og bør utnyttes som en ressurs. Se video fra SINTEF (et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter) om de store mulighetene som ligger i høsting lenger ned i næringskjeden og ikke minst dyrking av alger i havet:

https://www.facebook.com/sintefhq/videos/650496831788800/

Calanus AS følger de høyest mulige miljøstandardene i alle våre operasjoner og praktiserer bærekraftig høsting i tråd med myndighetenes overordnede prinsipper for forvaltning av det marine miljø.

Selskapet stiller store krav til at høstingen skal skje etter føre-vâr prinsippet.

Hvert år, i sommerhalvåret, stiger raudåte til havoverflaten hvor vi kan høste. Vi tråler altså ikke havbunnen og det hele skjer på en skånsom måte som sørger for at bifangst er på et svært lavt nivå. I en rapport fra 2016 fastslår Havforskningsinstituttet at mengden fiskeegg og fiskelarver i prøvene tatt fra fartøyene som høster raudåte, er ubetydelig og utgjør ingen trussel for fiskebestandene.

Høstingen foregår ved at redskapen taues i en fart på ca. 1 knop, noe som gjør at større former kommer seg unna. Som en bonus av den lave tauehastigheten, bruker fartøyet dessuten mindre drivstoff enn for eksempel et fartøy som tråler etter fisk.

Bifangst i raudåtefiske ingen trussel: https://www.kystmagasinet.no/nyheter/bifangst-raudatefiske-ingen-trussel/

Calanus Helse AS er et heleid datterselskap av Calanus AS og er landsdekkende leverandør av kosttilskuddet Calanus Oil.

Oljen er produsert av råstoff som er høstet utenfor kysten av Nord-Norge, og oljen fra hoppekrepsen Calanus finmarchicus er en ny generasjon marin olje som skiller seg klart fra fiskeolje og krillolje ved at den tas meget effektivt opp i kroppen i sin naturlige form.

Selskapet er lokalisert på Sortland med administrasjon, kundesenter og pakkeavdeling. Vi har en tett tilknytning til morselskapet Calanus AS, med blant annet felles FOU-avdeling.
I tillegg har Calanus Helse AS et eget dyktig fagteam bestående av lege, farmasøyt og marinbiolog.