Avinor lyser ut ny kontrakt for plass-, brann og redningstjenesten ved Bodø lufthavn

Avinor overtok driften av Bodø lufthavn fra Forsvaret 1. august 2016, og det ble inngått avtaler med Mesta og Falck om leveranser av henholdsvis plasstjeneste og brann- og redningstjenester på Bodø lufthavn. Disse avtalene ble inngått med en varighet på to år, samt ett års opsjon på forlengelse.

Avinor har gjort vurderinger av leveranser og pris på plass-, brann- og redningstjenestene ved Bodø lufthavn.

Den overordnede vurderingen er at leveransene fra Falck og Mesta har vært gode. Selskapene har levert i henhold til kontrakt og har vist god kvalitet og leveransepålitelighet. Evalueringen viser at kostnadsbildet ved dagens drift i Bodø er konkurransedyktig vurdert opp mot sammenliknbare lufthavner.

– Dagens avtaler inneholder for øvrig flere kontraktsmessige forbedringsområder som ikke vil kunne endres uten at kontrakten lyses ut på nytt. Det vil derfor være nødvendig med en ny tilbudskonkurranse nå slik at vi får en mer optimalisert drift for tjenesten, sier lufthavnsjef i Bodø, Inger-Hilde Tobiassen.

Avinor har derfor besluttet å ikke utløse opsjonen på ytterligere ett års forlengelse av avtalene.

Det utlyses en ny konkurranse på leveransene av disse tjenestene med oppstart av ny avtale 01.08.2018.

———————————————————————

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

———————————————————————

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.