Avinor i tredje kvartal – God drift og ny terminal i Bergen

Flere passasjerer, stabil drift og åpning av ny terminal ved Bergen lufthavn, Flesland preget 3. kvartal. Resultat etter skatt for tredje kvartal ble 615 millioner kroner, sammenliknet med 538 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Så langt i år er resultatet redusert med en halv milliard kroner til 385 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor.

Flytrafikken i perioden 01.01 – 30.09.2017 målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner økte med 4,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. Oslo lufthavn økte med 7,2 prosent, mens øvrige lufthavner samlet sett hadde en vekst på 1,4 prosent.

Siste 12 måneder utgjorde gjennomsnittlig regularitet 99 prosent og gjennomsnittlig punktlighet 87 prosent.

Åpnet nye Flesland

Ny terminal på Flesland ble åpnet etter planen 17.08.2017. Utbyggingsprosjektet vil bli ferdigstilt innenfor vedtatt kostnadsramme. Med dette har Avinor satt i drift nye terminaler ved både Oslo lufthavn og Bergen lufthavn – i henhold til plan og med god kvalitet.

Avklaringer i eiermelding

Eiermeldingen ble vedtatt i Stortinget i juni 2017. Det er blant annet avklart at Avinor skal planlegge en tredje rullebane på Oslo lufthavn samt ny lufthavn i Bodø. Regjeringen sier også at arbeidet med å skille ut Avinor Flysikring AS fra Avinor AS skal videreføres.

Tjenestekonsesjon Haugesund

På Haugesund lufthavn ber Regjeringen Avinor om å legge til rette for at en tjenestekonsesjon utlyses slik at driften kan settes bort til andre enn Avinor gjennom anbudskonkurranse, en såkalt tjenestekonsesjonsmodell. Det innebærer at Avinor ikke selv kan levere anbud, men Avinor skal fortsatt eie lufthavnen. Samferdselsdepartementet forutsetter at Avinor tar hensyn til erfaringer fra konkurranseutsetting av tjenester i Bodø som en del av forarbeidet med å konkurranseutsette driften av Haugesund lufthavn.

Modernisering i rute

Konsernets moderniseringsprogram har en innsparingsprognose bedre enn målsetting. Programmets målsatte kostnadsbesparelse er på 600 millioner kroner per år fra 2018 i forhold til konsernets tidligere finansielle langtidsplan (baseline). Det forventes at dette vil oppnås med god margin. 

Last ned kvartalsrapporten her

———————————————————————

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.