Avinor i 2017: Store utbygginger og god drift

I 2017 fullførte Avinor store utbyggingsprosjekter samtidig som sikker, effektiv og punktlig drift ble ivaretatt på lufthavnene. Driftsinntektene endte på 11,5 milliarder kroner, og resultatet etter skatt er om lag en halv milliard, svakere årsresultat sammenliknet med 2016.

– 2017 var et viktig år for Avinor da vi ferdigstilte store investeringsprosjekter. Terminalutvidelsene i Bergen og Oslo ble gjennomført på tid og budsjett, og vi er svært fornøyde med å kunne levere de tjenestene som flyselskapene og de reisende forventer av oss, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Driftsinntektene i 4. kvartal 2017 ble 2 814 millioner kroner sammenliknet med 2 785 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor, det vil si en økning på 1,1 prosent. Resultat etter skatt ble 95 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenliknet med 144 millioner i 4. kvartal 2016.

Pensjon gir svakere årsresultat

Avinors driftsinntekter i 2017 ble drøyt 11,5 milliarder kroner, en oppgang fra nær 10,8 milliarder i 2016. Resultat etter skatt år utgjorde 479,7 millioner kroner, sammenliknet med 1 029 milliarder kroner i 2016.

Denne endringen skyldes i hovedsak økte pensjonsforpliktelser, avtale om økonomisk oppgjør med Forsvaret for perioden 2010 – 2016, samt reduksjon i balanseførte rentekostnader som følge av ferdigstilte utbyggingsprosjekter.

Økt trafikk

Flytrafikken over Avinors lufthavner økte med 4,1 prosent sammenlignet med 2016. Flytrafikken over Oslo lufthavn økte med 6,6 prosent, mens øvrige lufthavner samlet sett hadde en vekst i flytrafikken på 1,6 prosent. Gjennomsnittlig regularitet var 98 prosent, og gjennomsnittlig punktlighet utgjorde 85 prosent i 2017.

Gjennomfører kostnadskutt

Konsernets moderniseringsprogram har en innsparingsprognose bedre enn målsetting. Målet for 2018 er kostnadsbesparelser på 600 millioner per år, noe Avinor forventer å oppnå med god margin. 

Last ned kvartalsrapporten her

———————————————————————

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.