​Skal forebygge og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet

Avinor inngår samarbeid med Skatteetaten for å sikre seriøse leverandører innen renhold, bygg og anlegg.

– Avinor er byggherre i flere store byggeprosjekter og tildeler store renholdskontrakter ved våre 45 lufthavner. Vi ser fram til dette samarbeidet for å sikre at de leverandørene vi tildeler kontrakter opptrer i samsvar med norsk skatte- og avgiftslovgiving, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

– Illegale firma har i mange år truet seriøse aktører i byggebransjen ved blant annet konsekvent å underby i anbudskonkurranser. Vi kan tilby et bedre beslutningsgrunnlag for dem som skal ta inn nye leverandører. Det vil bidra til å begrense handlingsrommet til de kriminelle aktørene, sier direktør for Skatt øst, Ann Kjersti Kjeia Sletten.

Får tilgang på opplysninger
Målet med samarbeidet er å utveksle opplysninger som bidrar til at Avinor tildeler kontrakter til underentreprenører som oppfyller sine lovmessige plikter, slik som arbeidsmiljøloven, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og skatte- og avgiftslovgivningen. De som ønsker å være leverandører og underleverandører, må gi Avinor fullmakt til å innhente taushetsbelagt informasjon fra Skatteetaten.

Konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen og direktør for Skatt øst, Ann Kjersti Kjeia Sletten signerer avtalen

———————————————————————

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.